İlkokul

Eğitim Programları


1. SINIFLAR

TÜRKÇE
İlk okuma-yazma öğretimi; öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinde önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler öğrencilerin hayat boyu kullanacağı anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme gibi zihinsel becerileri de geliştirmektedir. Bu nedenle okuma yazma becerilerinin daha sağlam temele oturması, etkili ve güzel kullanılması için dönem sonuna kadar öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmalarını ve yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmalarını sağlamayı hedefliyoruz.
Okuma yazma süreci sonunda;


 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
 • Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,
 • Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
 • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmeyi amaç ediniyoruz.

  Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen bir öğrenci;

  Duyduğu sesleri ayırt ederek dinlediklerinde, okuduklarında ve konuştuklarında vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. Metni takip ederek dinler ve dinlediklerindeki hikâye unsurlarını belirler. Dinlediklerinde ve okuduklarında 5N 1K sorularına yanıt arar. Yeni öğrendiği kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun olarak konuşmalarında ve yazılarında kullanır. Okurken noktalama işaretlerine dikkat eder, metin içi anlam kurar. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur ve yazar. Okuma alışkanlığı kazanmak amacıyla serbest okuma yapar. Paylaşarak okumaktan zevk alır, rehber yardımıyla ve yankılayıcı okur. Bütün yazılarında bitişik eğik yazı harflerini kullanır, anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Noktalama işaretlerinden virgül, nokta, soru işareti, kısa çizgi, kesme işaretini doğru ve yerinde kullanır, imlâ kurallarına uyar. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır, matematiksel ifadeleri doğru yazar. Dikte etme çalışmalarına katılır, verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bilgi, düşünce, duygu ve izlenimlerini şekil, sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir; bunları drama, tiyatro, kukla gibi yollarla sunar.


  MATEMATİK

  Öğrencilere etraflarındaki dünyayı keşfedip araştırarak varsayımlar yoluyla görmesini ve anlamasını sağlayacak matematiği problem çözme, nedensellik ve iletişim aracı olarak görecekleri bir matematik dersi hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken öğrenciye matematiğin eğlenceli yönünü fark ettirmeyi ve hepsinden önemlisi “Her çocuk matematiği öğrenebilir, öğrenirken eğlenebilir.” ilkesi ile hareket ediyoruz.

  Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen bir öğrenci;
  Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. Eş nesnelere örnekler verir. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. Rakamları okur ve yazar. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. 100 içinde ileriye doğru birer ve  onar ritmik sayar. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 20 içinde geriye birer sayar. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. Tabloları okur. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Paralarımızı tanır. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. Sıra bildiren ilk 20 sayıyı kullanır. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır.


  HAYAT BİLGİSİ

 • Hayat Bilgisi dersinde hedefimiz;
 • Öğrenmekten keyif alan,
 • Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
 • Kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
 • Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip,
 • Çağın gerektirdiği donanıma sahip,
 • Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
 • Mutlu bireyler yetiştirmektir.

  Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen bir öğrenci;

  Fiziksel özelliklerini ve duygularını fark ederek kendini tanır ve ifade eder. Bir günü nasıl geçireceğini planlar ve yaptığı plana uyar. Kuralların oluşum sürecine katılır, görüş bildirir ve kurallara uyar. Kuralların neden gerekli olduğunu açıklar. Kendi hakkında kararlar alır ve aldığı kararların nedenlerini açıklar. Yakın çevresindeki kişilere duygularını ve düşüncelerini uygun biçimde ifade eder. Sağlığını korumaya özen gösterir. Arkadaşları ve yakın çevresindeki insanlarla işbirliği yapar. Okulda ve evde ortaya çıkabilecek sorunları fark eder ve bunlara çözüm yolları üretir. İletişim araçlarından yararlanarak doğal afetlerin zararlarını fark eder ve gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirir. Kendini özgün biçimde ifade eder. Okuldaki ve evdeki kaynakların bilinçli tüketilmediği durumlarda neler olabileceğini kestirir. Maddenin hal değiştirme olaylarını gözlem yaparak fark eder. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uygun davranışlar gösterir. Kişisel eşyalarını özenli kullanır. Herkesin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğunu kabul eder. Eşyaların, mevsimlerin ve canlıların ilk ve son hallerindeki değişimlerini fark eder. Dünyanın kendi çevresinde hareket ettiğini ve bu hareketin sonuçlarını fark eder. İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiğini araştırır ve anlatır.


  2. SINIFLAR

  TÜRKÇE

  Yıl boyunca öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra;

 • Güzel yazı yazma, okuduğunu anlama, Türkçeyi doğru ve etkili olarak kullanma, kendini ifade edebilme becerisini geliştirmeyi,
 • Hikâye tamamlama, hikâye dramatizeleri, metin ve öykü yazma çalışmalarıyla hayal dünyalarına inerek öğrencilerimizi keşfetmeyi,
 • Düzenlenen sosyal etkinliklerde öğrencilerimizi görevlendirerek sunum becerilerini, özgüven duygularını geliştirmeyi,
 • Türkçe öğretiminde bilgi edinmenin yanında hayat boyu öğrenmelerini sürdürmelerini ve geleceğin bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

  İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
  Konuşmasında günlük hayattan örnekler verir,  uzun cümleler kullanır. 5N 1K sorularına yanıt arar. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. Yazılarında sözlük, imla kılavuzu kullanır. Dinlediklerinde “hikâye unsurlarını belirler, sebep-sonuç ilişkileri kurar. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, kültürel, ahlakî, sosyal vb.) uygun konuşur. Atasözü ve deyimleri uygun yerlerde kullanır.  Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Konuşmalarında betimlemeler yapar. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle yazarak açıklar. Okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazanır.


  MATEMATİK

  Yıl boyunca öğrencilerin matematiği sevmelerini, mantıksal sıralamalarda bulunmalarını, yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini ifade etmelerini, günlük yaşantıda matematiğin öneminin farkında olmalarını, yeteneklerini kullanmalarını, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve matematik dilini kullanmada özgüven duygusunu kazandırmayı; matematik kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirerek yeni tasarımlar (maketler, modeller) geliştirmeye yönelik beceriler kazandırmayı, mantıksal ve matematiksel zekâsını kullanarak günlük hayatta sorunlarla baş edebilmeyi öğrenmelerini hedefliyoruz.

  İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
  Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Simetriyi, modelleri ile açıklar. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. Nesne grafiğini yorumlar. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kilogramla ilgili problemleri çözer. Veriyi tablo şeklinde düzenler. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur, onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. En çok yirmi nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir.


  HAYAT BİLGİSİ

  Yıl boyunca her öğrenci kendisine sunulan bilgileri kendi zihninde oluşturmasını, yeni deneyim ve yaşantıların ışığında yeniden yorumlayabilmesini ve yapılandırabilmesini; öğrenciler dünyayı anlamlandırmaya çalışırlarken kendi teknolojilerini üretme fırsatı vermeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin temel yaşam becerilerinin yanı sıra olumlu kişisel niteliklerinin gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

  İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
  Arkadaşlarıyla ilişkilerinde dürüst davranır. Kişisel bakımlarını yapar. Çevresini korumaya özen gösterir. Sorunlara çözüm arar. İşbirliğiyle çalışma yapar. Meslekleri tanır ve özelliklerini bilir. Doğal afetlerin etkisini bilir. Yemek yerken görgü kurallarına uyar. Aile içindeki görevini yapar. Dürüst insanlara güvenir. Atatürk’ün hizmetlerini bilir. Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini bilir. Farklı ülkelerin çocuklarını tanır. Liderin vasıflarını tanır. Su döngüsünü bilir. Canlıların temel ihtiyaçlarını bilir. Teknolojik ürünleri tanır ve bunların içinden iletişim araçlarını ayırt eder. Organlarımızı tanır. Organların yerlerini ve görevlerini bilir. Doğal ve yapay çevreyi bilerek doğal kaynakların kullanımına dikkat eder. Tasarruf konusunda bilinçlidir. Dünyanın farklı yerlerindeki yaşam alanlarını ve farklı ev tiplerini bilir. Doğasını korumaya ve çevresini temiz tutmaya özen gösterir.


  3. SINIFLAR

  TÜRKÇE

  Yıl boyunca Türkçe dersinde okur ve işlek bir el yazısı ile yazabilme, Türkçeyi etkin ve güzel konuşabilme, kelimeleri doğru telaffuz edebilme, noktalama işaretlerini doğru kullanabilme ve imla kurallarını bilme ve yazılarında uygulayabilme, okuduğunu anlayabilme, sözlü ve yazılı anlatım yapabilme, hikaye haritası çıkarabilme, görsel okuma ve görsel sunu yapabilme, eş ve zıt anlamlı kelimeler ile eş sesli kelimelerle çalışmalar yapabilme, metnin türünü tespit edebilme; metnin konusu ve ana fikrini, şiirin konusu ve ana duygusunu belirleme; anlamını bilmedikleri kelimelerin anlamını sözlükten araştırabilme becerilerine sahip olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
  Türkçe dersinde anlamlı okur, görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. Okuduğunu anlar, yorumlar, okuduklarından çıkarımlarda bulunur. Eleştirel okumayı alışkanlık halinde getirir. Konuşmacıları sorgulayarak dinler, öğrendiklerini özgürce paylaşır. Yazılarını özgün cümlelerle, günlük hayatla ilişkilendirerek ya da hayal gücünü kullanarak, noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat ederek bitişik eğik yazı kullanarak yazar. Görselleri yorumlar, yazılı anlatımları görsellerle ifade eder. Öğrendiklerini eyleme geçirir. Türkçeyi artan kelime hazinesini de kullanarak etkili ve doğru kullanma becerisine sahip olur.


  MATEMATİK

  Yıl boyunca öğrencilerin üç basamaklı sayıları okuma ve yazma; bir örüntüdeki ilişkiyi belirleme ve örüntüyü genişletebilme, tek ve çift doğal sayıları belirtebilme, üç basamaklı doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemi yapabilme, üç basamaklı sayılarla onluk, yüzlük bozarak çıkarma işlemi yapabilme, toplama ve çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimi bulabilme; altışar, yedişer, sekizer, onar ritmik sayabilme; çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapabilme, iki basamaklı doğal sayı ile bir basamaklı doğal sayıyı bölebilme, en az iki işlem gerektiren problemleri çözebilme, zamanı ölçebilme, düzlemsel şekilleri ayırt edebilme, geometrik cisimlerin yüz ve yüzeylerini tanıyabilme, köşe ve ayrıtlarını gösterebilme; doğru, doğru parçası, ışın ve noktanın tanımını yapabilme, modellerini gösterebilme; doğru çeşitlerini ve doğruların birbirlerine göre durumlarını belirleyebilme becerilerine sahip olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
  Matematik dersinde dört işlem becerisi gelişmiştir. Problemleri yorumlar, problem kurar ve çözer. Geometrik cisimleri tanır. Matematik dersi için hedefler belirleyerek bunlara ulaşmada yapıcı gelişmeler sergiler ve matematik bilgilerini günlük yaşamına aktarır.


  HAYAT BİLGİSİ

  Yıl boyunca öğrencilerin kendisiyle, toplumla ve doğa ile barışık yaşayabilme; kendini, toplumu ve doğayı koruduğu gibi daha iyi olması için geliştirebilme; gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip olabilme, değişikliklere uyum sağlayabilme, olumlu kişisel nitelikler geliştirebilme becerilerine sahip olmalarını hedefliyoruz.

  Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
  Hayat Bilgisi dersinde, dürüst davranışlar sergileyerek arkadaşları arasında ve toplumda güven kazanır. Fiziksel özelliklerini tanır, farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip bireyleri hoşgörü ile karşılar. Görgü kurallarına uygun davranır, diğer bireyler ile iletişiminde empati kurarak nazik davranmayı ilke edinir.  Atatürk’ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar, Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için fikirler üretir. Hedeflerinde ulaşabilmek için kişisel çaba harcaması gerektiğini bilir ve sorumluluk bilinci gelişmiş olur.


  FEN BİLİMLERİ

  Yıl boyunca duyu organlarının temel görevlerini açıklayabilme, kuvveti tanımlayabilme, itme ve çekme kuvvetlerine örnek verebilme, hareketi tanımlayabilme ve hareket çeşitlerine çevresinden örnekler verebilme, hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tahmin edip önlem alabilme; maddeyi tanımlayabilme, maddenin özelliklerini duyu organlarını kullanarak ifade edebilme, maddeleri hallerine göre sınıflandırabilme, çevresindeki ışık kaynaklarını sınıflandırabilme, sesin işitme için belirleyici olduğunu bunun yanında her sesin de işitilemeyeceğini bilme; canlı ve cansız varlıkları sınıflandırabilme, yaşadığı çevreyi tanıyabilme, doğal ve yapay çevre arasındaki farkı açıklayabilme; elektrikli araçlara çevresinden örnek verebilme ve günlük yaşamdaki önemi açıklayabilme, pil atıklarının çevreye zarar vermemesi için yapılması gerekenleri tartışabilme, elektriğin tehlikelerinin farkına varabilme ve önlemlerini alabilme; Dünya’nın şeklini ifade edebilme, dünyanın yüzeyinin karalar ve denizlerle çevrili olduğunu ve etrafını saran bir hava tabakasının bulunduğunu kavrayabilme, Dünya modeli üzerinde kara parçalarını ve denizleri gösterebilme becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
  Bilgiyi kendi zihninde yapılandırmaya olanak sağlayan, araştıran, sorgulayan ve tartışan birey olarak yetişir. Fen bilimlerinin değerini, önemini ve bilimsel bilgiye ulaşmanın sorumluluk ve heyecanını öğrenir ve paylaşır. Araştırma ruhunu ve duygusunu, bilimsel düşünce tarzını kazanır ve geliştirmek için ortam yaratır. Kısacası bilgiye ulaşırken sorgular, bilgilerini günceller, etkili iletişim ve işbirliğini öğrenmiş olur.


  4. SINIFLAR

  TÜRKÇE

  Yıl boyunca Türkçe dersinde, okuma kültürü gelişmiş, aydın, Türkçeyi etkin kullanabilen, kelimeleri doğru telaffuz edebilen, noktalama işaretleri, yazım ve imla kurallarını bilen ve yazılarında uygulayabilen, okuduğunu anlayabilen, sözlü ve yazılı anlatım yapabilen, hikaye haritası çıkarabilen, görsel okuma ve görsel sunu yapabilen, okuduğu metnin konusu ve ana fikrini, şiirin konusu ve ana duygusunu belirleyebilen; anlamını bilmedikleri kelimelerin anlamını sözlükten araştırabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;
  Dinleme, okuma, konuşma ve yazma kurallarına uyar; dinlediğini ve okuduğunu anlar ve anlam kurabilir; kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir; söz varlığını geliştirir; görselleri okuyarak sunu haline getirebilir; tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme, okuma ve yazma yapabilir. Bu alanların yanı sıra dil bilgisi kurallarını bilir ve farklı türdeki edebi kitapları okur ve inceler.


  SOSYAL BİLGİLER

  Yıl boyunca Sosyal Bilgiler dersinde Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş; kendini, yaşadığı dünyayı ve ülkeyi tanıyan, tanımlayan ve değerlendiren; insan hak ve sorumluluklarının bilincinde; eleştirel düşünen, doğaya ve insanlara karşı olumlu tutum ve değerler geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;
  Bireysel farklılıklarını tanıyarak, duygu-düşünce kavramları arasında ilişki kurar; kültürümüzü yansıtan öğeleri (nesneler, kıyafetler, halk oyunları, oyunlar vb.) tanır; geçmişten bugüne yaşanan değişimleri fark eder; Çanakkale Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü anlar; çevresinde gördüğü varlıkları doğal ve beşeri olarak ayırt edebilir; temel ihtiyaçlarını belirleyip tüketici olarak haklarını bilir, toplumdaki meslekler hakkında bilgi sahibi olur; teknolojik ürünlerin bize ve çevremize etkilerini sorgular; toplum için çalışan resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını tanır; yerel yönetim birimleri hakkında bilgi sahibi olur; farklı ülkelerin kültürleriyle kendi kültürel özelliklerini bilir ve karşılaştırır.


  MATEMATİK

  Yıl boyunca Matematik dersinde öğretim programları doğrultusunda temel becerileri kazanan, iletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme becerilerini hayata geçiren, tahmin etme, keşfetme, karşılaştırma yapma ve yeni bilgileri öğrenme becerisine sahip olan; mantıksal duyu, okuma-yazma yönü, analiz ve analitik düşünme becerilerini gelişmiş, 2 ve 3 boyutlu kavramları anlamlandırabilen; görsel algı, konsantrasyon, yaratıcılık ve araştırma yeteneğine sahip olan; matematiğin hayatın içinden bir kavram olduğunu ve yaşamımızı kolaylaştırdığını kavrayan, matematiğe karşı olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;
  Merak uyandırarak ve motivasyon sağlayarak ön bilgilerini ortaya çıkarır. Araştırma yapar; tahmin eder, keşfeder, karşılaştırma yapar. Günlük hayatla ilişkilendirilen problemleri farklı yöntem ve tekniklerle çözme becerisi geliştirir. Böylelikle öğrenciler günlük yaşamla matematiğin ilişkisini kurar ve bunu matematik odasında uygulamalar yaparak somutlaştırır. Problemin cevabından çok çözüm yoluna önem vermeyi öğrenir ve farklı temsil yolları ile gösterir.


  FEN DERSLERİ

  Yıl boyunca Fen Bilimleri dersinde, doğal yaşamı öğrenen, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşayan, bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duyan, araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerilerini kazanan, yaşamlarının sonraki dönemlerinde eğitim ile meslek seçimi gibi konularda fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi sahibi olan, kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanan, sosyal, ekonomik, etik, sağlık ve çevre sorunları ile ilgili sosyal sorumluluk ve bilinç sahibi olan, bilgiye ulaşma ve problem çözme becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;
  İnsanların ve doğadaki diğer canlıların yaşayış şekilleri ile bu varlıkların özelliklerini bilir; dünyamız içinde bulunan farklı türdeki varlıkları ve bu varlıklara ait özellikleri, kullandığımız teknolojinin oluşumu ve farklı alanlarda insanoğluna yararları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgileri yaşamına aktarır. Çoklu zeka kuramı ve tam öğrenme modeli esasına dayalı, aktif öğrenme yöntemlerinin etkin olarak kullanıldığı fen dersleri, öğrencilerimizin fen ve teknolojiye olan ilgi ve motivasyonlarını arttırmaktadır. Fen dersleri işlenirken işlenen konularla ilgili İngilizce fen terminolojisine yer verilir.


  İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ


  Bu yıl ilk kez 4. Sınıflarda okutulan İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi dersinde öncelikle insana bir birey olarak saygı duyan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde olan, çocuk haklarının neler olduğunu bilen, görüş ayrılıklarının yaşandığı durumlarda anlaşmazlıkların yapıcı bir dille şiddet içermeden çözme yollarını tercih eden bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci;

  Dersin temel içeriği olan “Canın ve tenin dokunulmazlığı”, “aktif yurttaşlık”, “barış”, “uzlaşı”, “birlikte yaşama”, “farklılıklara saygı”, “hukukun üstünlüğü” gibi konularda bilgi sahibi olur ve bu temel değerleri içselleştirir.


  1-4. SINIFLARDA MATEMATİK ODASI ÇALIŞMALARI

  Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve öğrenme yaşantılarındaki farklılıklardan yola çıkarak öğrenme ortamlarında uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması yönünde öğretmenlerimiz çeşitli çalışmalar yapmaktadır.
  Matematik Odaları’nda:
  - Öğrencilerimiz sınıf seviyelerinin kazanımlarına uygun olarak seçilen materyaller ile öğretmenlerinin rehberliğinde çalışmaktadırlar.
  - Öğrencilerin derslerde öğrendiği kazanımları yaşamsal olarak da anlamlandırmaları, hayata indirgemeleri ve matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak adına çeşitli materyallerle bu becerilerini bir üst noktaya taşımaları amaçlanmaktadır.
  - Matematik odasında bireysel ya da grup çalışmaları yapılmakta, matematik ile ilgili oyunlar oynanmaktadır. Bu oyunlar ile öğrencilerimizin mantıksal duyu, okuma yazma yönleri, analiz duyguları, hayal güçleri, görsel algı, konsantrasyon, yaratıcılıkları, araştırma yetenekleri gelişmekte, 2 ve 3 boyutlu kavramları anlamlandırıp teknik algılamayı öğrenmektedirler.


  1-4. SINIFLARDA LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

  -Programın yürütülmesi sırasında laboratuvar çalışmaları büyük önem taşır.
  -Laboratuvarlarımız; gerek müfredat gerekse öğrencilerimizin araştırma projelerini geliştirmeleri için gerekli görsel işitsel materyal zenginliğine sahip olup, her öğrencinin kendi deneyini kendisinin planlayıp gerçekleştirmesine, veriler toplayıp sonuca varmasına olanak sağlayacak fiziksel donanıma sahiptir.
  -Laboratuvar dersleri belli bir program çerçevesinde sınıf öğretmeni eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

  1-4. SINIFLARDA DERS DIŞI ETKİNLİKLER

  -Öğrencilerimizin bilimsel içerikli projeler üretmelerine ve bu projeler ile resmi ve özel kurumların açmış oldukları proje yarışmalarına katılmalarına rehberlik edilmekte, bu yolla geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesine katkı sağlanmaktadır.
  -Müfredat içeriğine ve önerilerine uygun araştırma-inceleme gezileri yapılmaktadır.

  1-4. SINIFLARDA EV ÇALIŞMALARI

  Öğrencilerimize düzenli çalışma alışkanlığını kazandırabilmek amacı ile ev çalışması verilmektedir. Hafta sonu ev çalışmaları velilerimize çıktı ve mail yoluyla iletilmektedir.

  1-4. SINIFLARDA KÜTÜPHANE UYGULAMALARI

  Kütüphanemizden tüm öğrencilerimiz 08.30-17.00 saatleri arasında teneffüslerde veya derslerde yararlanmaktadırlar.  Her sınıfın sene başında oluşturulmuş bir kütüphane programı vardır. Böylelikle sınıflar haftanın bir günü bir ders saati boyunca öğretmenleri ile birlikte kütüphaneye gelmektedirler.
  1 ve 2. Sınıflar için oluşturulan okuma odası bu sınıflardaki öğrencilerin çok sevdiği bir alandır. Onlara uygun fiziksel ortam da onların dikkatini çekmektedir.

  İLKOKULDA GENEL DERS HEDEFLERİ


  FEN VE TEKNOLOJİ

  İstek Özel Acıbadem Okullarında Fen ve Teknoloji dersinin amacı; öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirme; yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygularını sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değerleri kazanmış olmalarıdır.

  Genel Hedefler

  Öğrencilerimizin;

 • Doğal dünyayı öğrenmelerini ve anlamalarını, bunun düşünsel zenginliğiyle heyecanını yaşamalarını sağlamak,
 • Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak,
 • Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda yeni bilgi elde etme ile ilgili problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,
 • Sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak hedeflenmektedir.

 • Bu amaçlar doğrultusunda planlanan derslerimizde akademik çalışmalarımızı destekleyen laboratuvar ve deneye dayalı etkinlikler, kavram haritaları çalışmaları, fen ve bilimin ilerlemesinde Atatürk’ün rolünün kavratılması, kazanımlara uygun gezilerin düzenlenmesi planlanmaktadır.

  MATEMATİK

  İstek Özel Acıbadem Okullarında Matematik dersinin amacı; problem çözme, iletişim, ilişkilendirme ve akıl yürütme becerilerini geliştirerek;  matematiksel dili doğru ve etkili bir biçimde kullanmalarını, matematik yapabileceklerine inanmalarını, akıl yürütmede ve düşüncelerini savunmada özgüvenlerini geliştirmelerini ve bu dersin keyifli, anlamlı ve mantıklı bir uğraş olduğunu anlamalarını sağlamaktır.

 • Problem çözmeyi, matematiksel kavramları irdeleme ve anlama için kullanmak
 • Çözümlerin probleme uygunluğunu ve akla yatkınlığını kontrol etmek ve yorumlamak
 • Matematiği anlamlı bir şekilde kullanmak için özgüven ve olumlu tutum geliştirebilmek
 • Somut model, şekil, resim, grafik, tablo vb. temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşüncelerini ifade etmek
 • Günlük dili, matematiksel dil ve sembollerle ilişkilendirmek

 • Bu amaçlar doğrultusunda planlanan derslerimizde akademik çalışmalarımızı destekleyen matematik odası etkinliklerinden faydalanılmakta, verilen ek çalışmalarla da bilginin kalıcılığı sağlanmaktadır.


  HAYAT BİLGİSİ – SOSYAL BİLGİLER

  İstek Özel Acıbadem Okullarında Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinin amacı; 21. Yüzyılın çağdaş, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihi ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir.

  Genel Hedefler
  Öğrencilerimizin;

 • Düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirmek,
 • Milli kimliği merkeze alarak evrensel değerlerin benimsenmesine önem vermek,
 • Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini sağlamak,
 • Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlamak,
 • Öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasını ve çevreyle etkileşim kurmasını sağlamak hedeflenmektedir.

 • Bu amaçlar doğrultusunda planlanan derslerimizde akademik çalışmalarımızı destekleyen geziler, harita odası kullanımı ve etkinlik çalışmaları yapılmaktadır.


  TÜRKÇE

  İstek Özel Acıbadem Okullarında ana dili eğitiminin amacı; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ana dilini doğru kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı,  okuma alışkanlığı ve sistematik düşünme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

  Genel Hedefler
  Öğrencilerimizin;

 • Kazanımlar ve etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmelerini sağlamak,
 • Türk dilinin kurallarını benimseyerek dilimizi doğru ve etkili şekilde kullanma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,
 • Türk diline saygılı, günlük yaşamda dilin kullanımına özen gösteren bireyler olarak dili anlatım bozukluğu yapmadan kullanma bilinci geliştirmelerini sağlamak,
 • Okuma alışkanlığı kazanarak edebiyat zevki geliştirmelerini sağlamak,
 • Yaşamlarının bütününde ve eğitimlerinin her alanında doğru düşünme ve sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmek,
 • Sözcük dağarcıklarını geliştirerek dilin gücünü kavramalarını sağlamak,
 • Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve devrimlerini evrensel boyutta özümseyerek bunların sürekliliği için çalışma bilinci geliştirmelerini sağlamak,
 • Kendi seviyelerine uygun edebi eserleri seçebilme, edebi eserleri karşılaştırabilme ve edebi eleştiri yapabilme becerisi kazanmalarını sağlamak,
 • Edebi eserlerden hareketle edebiyat- günlük yaşam ilişkisini kurabilmelerine rehberlik etmek,
 • Edebi eserlerin rehberliğinde kendine ve çevresindekilere güvenen, saygı duyan bireyler olmalarını desteklemek,
 • Dünya ve devlet gündemini takip edebilen,  bilgili öğrenciler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,
 • Girecekleri ulusal ve uluslararası sınavlara yönelik çalışmaları sürdürmek hedeflenmektedir.

 • Bu amaçlar doğrultusunda planlanan derslerimizde akademik çalışmalarımızı destekleyen söyleşi ve paneller düzenlenmekte, Geleneksel Kitap Fuarı ve Söyleşi Günleri etkinlikleriyle öğrencilerimizin okudukları kitapların yazarlarıyla atölye çalışmaları yapmalarına fırsat tanınmaktadır. Her yıl İstanbul genelinde ortaokul düzeyinde düzenlenen Armağan Öyküler Öykü Yazma Yarışmasının yanı sıra Mevlana’yı Anma Etkinlikleri, İstiklal Marşı’nın Kabulü, Dil Bayramı gibi etkinliklere imza atılmaktadır. Ayrıca kulüp ve takım düzeyinde yürütülen çalışmalara ve ülke çapında düzenlenen münazara etkinliklerine katılan öğrencilerimiz, ana dillerinde ne kadar yetkin olduklarını ortaya koymaktadırlar.

  Top