SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereğince, işbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından hazırlanmıştır. Kanunun 10. maddesi uyarınca; ürün veya hizmet alan müşteriler, potansiyel ürün veya hizmet alıcıları, ürün veya hizmet sağlayan tedarikçiler, iş ortakları, şirket ortakları, şirket çalışanları, çalışan adayları, ziyaretçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ve çalışanları, ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

1. VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LT.ŞT (“Şirket”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz, şirket faaliyetleri kapsamında Kanunun 4., 5., 6. maddelerine ve ilgili mevzuat gereği aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Şirket faaliyetleri kapsamında, merkez ve şubelerimizde sunduğumuz öğrenci ve personel taşımacılığı, turizm, seyahat gibi hizmetler ve ticari iş süreçlerine ait yükümlülükleri yerine getirilmesi,
 • Hizmet verdiğimiz müşteriler bakımından, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sürdürülmesi, hizmetlerimizin müşterilere, potansiyel müşterilere sunulabilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşterilerin talep ve şikayet süreçlerinin yerine getirilmesi, hizmet alan kişilerin güvenliğinin sağlanması, ödeme, tahsilat, faturalandırma, işlemlerini gerçekleştirmek, ilgili kişilere karşı yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Servis ve özel transfer hizmetleri kapsamında müşteriler tarafından gönderilen kişisel verilerin görüntülenmesi, müşteri bilgilerinin tedarikçiler, araç şoförleri ile paylaşılması,
 • Hizmet alan müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları bakımından, şirketin finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerinin sürdürülmesi, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi önermek, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, iletişim, takip, denetim, kontrol, risk yönetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal düzenlemeler gereğince, mahkemelere, savcılıklara, icra dairelerine, tüketici hakem heyetlerine, arabuluculara, adli makamlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Çalışanlar, çalışan adayları, bakımından; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma başvuru süreçlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar bakımından özlük dosyalarının oluşturulması, finans, muhasebe, idari, mali, sosyal haklara dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan adayının işe yerleştirme süreçlerini yerine getirmek, şirket ücret politikasının belirlenmesi,
 • Şirket ortakları/hissedarları bakımından şirket yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket tanıtımının sağlanması, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi,
 • Şirketin; hizmet alan müşterileri, potansiyel hizmet alıcıları, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu danışmanlar, iş ortakları, ilgili üçüncü kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin yapılması ve ifasının sağlanması,
 • Şirketin ilgili üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,
 • Şirketin hukuki ilişki içerisinde olduğu kamu kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle, tüzel kişi yetkilileri, temsilcileri ile irtibatı, iletişimi gerçekleştirmek, şirketin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin işlem güvenliğini sağlamak,
 • Şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfasının kullanılması, müşteri portal girişi, araç takip sistemi, müşteri ilişkileri, hizmet talep ve arz süreçlerinin sağlanması, şirket iletişim bilgileri vasıtasıyla iletişimin sağlanması, tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılması,
 • Şirket tarafından kullanılan ofislerin, otoparkların ve eklentilerin, araçlarımızın taşınır mal güvenliğinin, fiziksel mekân güvenliğinin kamera kayıt sistemleri aracılığı ile sağlanması,
 • Şirket ofislerinin giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması, çalışanlar ile yapılan iş sözleşmesi gereği işe devam ve kontrolün sağlanması, personelin işe devam süreçlerinin, araçların ve sunulan hizmetlerin takibi.
 •  

  3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

 • Kimlik bilgileri (Çalışanlar, çalışan adayları bakımından kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, eş, çocuk, aile yakınlık bilgileri, medeni durum, cinsiyet bilgileri, paylaşılan resmî belgeler üzerinde yer alan kimlik bilgileri)
 • İletişim bilgileri (İlgili tüm kişiler bakımından; telefon numarası, iletişim adresi, e-posta adresi bilgisi)
 • Lokasyon bilgileri (İlgili tüm kişisel veri sahipleri bakımından; adres, durak, konum bilgileri, çalışanlar ve hizmet sunulan kişiler bakımından araç takip sistemleri aracılığı ile alınan konum bilgileri)
 • Özlük Bilgileri (Şirket çalışanları için iş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK hizmet dökümü, işe giriş, çıkış bildirgesi, AGİ formu bilgisi, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin kimlik, nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre özlük dosyasında bulunan diğer bilgiler, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, bilgileri, askerlik durum bilgisi, çalışan adayları bakımından iş başvurusu formu üzerinde yazılı özlük bilgileri, tedarikçi çalışanlarına ait çalışma izin belgeleri, paylaşılan diğer özlük bilgileri)
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Şirket ile hukuki irtibatı bulunan ilgili kişiler bakımından; adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, tüketici hakem heyetleri, arabulucular, tüketici mahkemeleri, iş mahkemeleri ve sair mahkemelere dair dava ve icra, soruşturma dosya bilgileri)
 • Müşteri, Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcısı Bilgisi (Müşterilerin adı, soyadı, iletişim, adres, okul, işyeri konum bilgisi, görsel kayıtlar, kamera kayıt bilgileri, işlem güvenliği, pazarlama, risk yönetimi bilgisi, tedarikçiler bakımından ad, soyadı, T.C. No, vergi numarası, vergi dairesi, oda sicil bilgileri, ehliyet, ruhsat bilgisi, adres, konum, elektronik posta bilgileri, telefon iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, çek, senet gibi ödeme bilgileri, finans, fatura, talep bilgisi, vekaletname bilgisi, imza sirküleri, işlem güvenliği, adli durum bilgileri, risk yönetimi, meslek, görev, unvan bilgisi, paylaşılan belgeler üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, paylaşılan resmi kimlik belgeleri üzerinde yazılı kişisel veriler, tüzel kişi yetkilisi ve çalışanlarına ait kimlik, iletişim, lokasyon, görev, meslek ve unvan, çalışma izin bilgileri)
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri (İlgili kişilerin, şirkete ait bina, otopark ve eklentileri ile şirket ofislerinde alınan kamera kayıt bilgileri, giriş çıkış kayıtları, hizmet alan müşteriler, taşınan yolcular ve çalışanlarımız bakımından, taşıma bilgileri, giriş çıkış kayıt bilgileri, araçlarımızda alınan kamera görüntü kayıt bilgileri),
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (İnternet sitesi kullanan ilgili kişiler bakımından IP adresi bilgileri, İnternet Sitesi giriş çıkış bilgileri, şirket temsilcileri ve çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin kullandıkları uygulamalara ait kullanıcı adı, şifre ve parola, talep bilgileri)
 • Risk Yönetimi (Hissedar/ortak, çalışanlar, tedarikçi yetkilisi ve çalışanları ve müşteriler bakımından ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler)
 • Finans Bilgileri (Müşteriler ve tedarikçiler bakımından; fatura, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, ıban numarası, çek, senet gibi ödeme bilgileri, sigorta poliçesi, sözleşme bilgisi, banka hesap bilgileri, cari hesap bilgileri, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen finans bilgileri, çalışanlar bakımından banka hesap bilgileri, ıban numarası, beyannameler, diğer finans bilgileri),
 • Mesleki deneyim bilgileri (Çalışanlar, çalışan adayları bakımından, öğrenim, meslek kursları, iş tecrübesi bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ruhsat, ehliyet bilgileri, kullanılan araç yeterlilik bilgileri, bildirilen formlardaki diğer mesleki bilgileri, şirket ortakları, müşteriler, hizmet sağlayan tedarikçi yetkilisi ve çalışanları ile hizmet verilen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve personeli bakımından görev, unvan, meslek bilgisi, sicil, uzmanlık, eğitim, diploma, sertifika, yeterlilik bilgileri),
 • Görsel Kayıtlar (İlgili kişi bakımından; doldurulan, basılı formlar, diploma, sertifika, paylaşılan evrak ve resmî belgeler üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve şirket faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraflar, şirket internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraf ve görüntüler)
 • Sağlık Bilgileri (Çalışanlar ve çalışan adayları için iş başvuru formlarında yazılı sağlık durum bilgileri, çalışanlar için sağlık raporları, genel sağlık raporu tetkikleri, kan grubu bilgisi, laboratuvar tetkikleri, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları, müşteriler bakımından HES kodu bilgisi)
 • Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Çalışanlar, tedarikçi yetkilisi ve çalışanları için adli sicil kaydı, çalışanlar ve çalışan adayları için ceza, hükümlülük, adli durum bilgileri),
 • İnternet sitesi, sosyal medya hesapları veya çağrı hizmetleri üzerinden iletilen şikâyet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler,
 • Kurumsal iletişim hizmetleri vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen kişisel bilgiler.
 •  

  4. İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir 

  SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LT.ŞT’ne iletmiş olduğunuz yahut SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LT.ŞT tarafından edinilen kişisel verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde yurt içinde KVKK madde 8’e uygun olarak SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LT.ŞT’nin Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LT.ŞT içerisinde yer alan şirketler arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve idari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması veya idari tedbir/kararların alınması amacıyla şirket yöneticilerine ve çalışanlarına, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için gereken hallerde ve meşru menfaatinin söz konusu olduğu hallerde kadrolu olan yahut sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıs hukukçulara, turizm şirketlerine, ulaşım şirketlerine, otellere, bankacılara, denetim şirketlerine, müfettişlere, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurumlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir. Bu bağlamda öğretmen atamaları, personel alımı, öğrenci kaydı alımı işlemlerinin tamamlanması için öğretmen, öğrenci, veli ve çalışanların bazı kişisel verilerinin yasal zorunluluklar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili müdürlüklerine aktarılması, yine yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili Emniyet Müdürlüklerine kimlik bildirimleri yapılırken çalışanların kimlik bildirimi formundaki kişisel verilerinin ilgili Emniyet Müdürlüklerine aktarılması, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması için talep eden kuruluşa aktarılması, iş kazası olması halinde yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili kuruluşlara bildirimde bulunulması, işe alım süreçlerinde yasal zorunluluk çerçevesinde SGK bildirimlerinin yapılması için işe alınan personelin bazı kişisel verilerinin SGK ve ilgili kuruluşlara aktarılması, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri çerçevesinde eğitimi veren kuruluşa eğitim katılımcılarının kimlik bilgilerinin aktarılması, öğrencinin sağlık durumuna uygun yemek hazırlanması için hizmet alınan catering şirketine bilgi verilmesi, veli meslek gruplarına yönelik tercih seçeneklerinin belirlenmesi için , SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LT.ŞT yer alan diğer şirketlere meslek bilgisinin aktarılması, öğrencinin eğitim seviyesine göre kitap ve okul malzemelerinin hazırlanması için bu konuda SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LT.ŞT içerisinde hizmet alınan ilgili şirketlere bilgi aktarılması, işyerine ziyarete gelen kişilerin ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması için alınan görüntü ve ses kayıtlarının SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LT.ŞT içerisinde hizmet alınan ilgili şirketlere aktarılması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması için çalışan verilerinin  SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LT.ŞT içerisindeki diğer şirketlerle paylaşılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili kamu kurumlarına bildirilmesi, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması,

  Ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin aktarılması örnekleridir.

  Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LT.ŞT sorumlu değildir.

  Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması söz konusu değildir.

  5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

  Kişisel verileriniz; doğrudan ilgili kişiden sözlü alınarak, yazılı ya da elektronik ortamlarda bulunan formlarının veya sözleşmelerin doldurulması, çalışanlar için özlük dosyalarının oluşturulması, sözleşmelerin kurulması, ifası, mali ve sosyal haklara ilişkin finans, muhasebe bilgilerinin işlenmesi, satın alma, pazarlama, planlama, taşıma, kalite ve kurumsal gelişim faaliyetleri sırasında verilerin işlenmesi, şirket merkez ve şubelerinin, çalışma ofislerinin, bina ve eklentilerinin ziyaret edilmesi, otobüslerimizde seyahat edilmesi, çağrı hizmetlerimizin aranması, internet sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı üçüncü taraf internet sitelerini ve diğer platformları ziyaret etmeniz, elektronik ortamlardaki modüllerin kullanılması, e-posta, telefon iletişim kanalları vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

  Kişisel verileriniz, kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, çalışanların sağlık verileri bakımından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri hekimi veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın, belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri gereği işlenmekte, toplanmaktadır.

  6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI)

  6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak, SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LT.ŞT, OSMANGAZİ MAHALLESİ 56077 NOLU CADDE NO: 8A/1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP  Türkiye adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak ilgili kişinin şahsi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait kayıtlı sedatakdoganegitim@hs02.kep.tr elektronik posta (KEP) adresine Kep iletisi göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.

  Top