SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LTD.ŞTİ
BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

 

SEDAT AKDOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ.TUR.İNŞ.TİC.SN.LTD.ŞTİ olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

KVKK Başvuru Formu

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirkete başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 

  1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
  2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
  5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
  9. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

KVKK’nın13. Maddesi uyarınca, veri sahipleri kurumumuza yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, kuruma yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

 

No. Başvuru Yöntemi Başvurunun

Yapılacağı Adres

Yapılması Gereken
1 Veri sahibinin okulumuza gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanında bulundurması zorunludur) OSMANGAZİ MAHALLESİ 56077 NOLU CADDE NO: 8A/1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi

Talebi” yazılmalıdır.

2 Noter yoluyla tebligat OSMANGAZİ MAHALLESİ 56077 NOLU CADDE NO: 8A/1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

 

Tebligat zarfının üzerine “Kişisel

Verilerin    Korunması      Bilgi

Talebi” yazılmalıdır.

3 5070    sayılı    Elektronik    İmza

Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Yoluyla

KEP ADRESİ E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bilgi Talebi” olmalıdır.

 

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

 

İlgili Kişiler ’in talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

KVKK Başvuru Formu

Top